اینکه JeeYoung Lee در دانشگاه Hongik سئول تحصیل کرده و به تازگی فارغ التحصیل شده چندان مهم نیست. مهم این است که ایشون دست به ابتکار جالبی زده و تلاش کرده اند از تصاویر نامرئی عکس بگیرند. بله نامرئی. تصویر برداری از رویاها و تصاویری که در ذهن داشته است. اما نکته مهم تر و تمایز وی نسبت به بقیه کارها، اینکه ایشون به هیچ وجه از فوتوشاپ در خلق این تصاویر استفاده نکرده است. کلیه صحنه ها در استدیو طراحی شده و سپس عکس برداری شده است. که نتیجه آن خلق اثاری به مراتب زیباتر و البته متفاوت تر بوده است.

عکاسی از رویا (1)
عکاسی از رویا (2)
عکاسی از رویا (3)
عکاسی از رویا (4)
عکاسی از رویا (5)
عکاسی از رویا (6)
عکاسی از رویا (7)
عکاسی از رویا (8)
عکاسی از رویا (9)
عکاسی از رویا (10)
عکاسی از رویا (11)
عکاسی از رویا (12)
عکاسی از رویا (13)
عکاسی از رویا (14)
عکاسی از رویا (15)