نمیدونم پدر و مادر این پسر بچه هیچگاه فکر می کردند که روزی فرزندشان رئیس جمهور آمریکا بشود. یقینا هیچ چیز جز پشتکار و تلاش انسان را به موفقیت نمی رساند. عکس های کودکی اوباما، رئیس جمهور آمریکا را در ادامه با هم می بینیم.

عکس بچگی اوباما (1)
عکس بچگی اوباما (2)
عکس بچگی اوباما (3)
عکس بچگی اوباما (4)
عکس بچگی اوباما (5)
عکس بچگی اوباما (6)
عکس بچگی اوباما (7)
عکس بچگی اوباما (8)
عکس بچگی اوباما (9)
عکس بچگی اوباما (10)
عکس بچگی اوباما (11)
عکس بچگی اوباما (12)
عکس بچگی اوباما (13)
عکس بچگی اوباما (14)
عکس بچگی اوباما (15)
عکس بچگی اوباما (16)
عکس بچگی اوباما (17)
عکس بچگی اوباما (18)