مجموعه تصاویر هنری خلق شده با انگشت دست توسط هنرمندی با نام مستعار Ditology. شخصیت ها را از میان چهره های مشهور جهان انتخاب کرده است.

عکس هنری شخصیت ها با انگشت (1)
عکس هنری شخصیت ها با انگشت (2)
عکس هنری شخصیت ها با انگشت (3)
عکس هنری شخصیت ها با انگشت (4)
عکس هنری شخصیت ها با انگشت (5)
عکس هنری شخصیت ها با انگشت (6)
عکس هنری شخصیت ها با انگشت (7)
عکس هنری شخصیت ها با انگشت (8)
عکس هنری شخصیت ها با انگشت (9)
عکس هنری شخصیت ها با انگشت (10)
عکس هنری شخصیت ها با انگشت (11)
عکس هنری شخصیت ها با انگشت (12)
عکس هنری شخصیت ها با انگشت (13)
عکس هنری شخصیت ها با انگشت (14)
عکس هنری شخصیت ها با انگشت (15)
عکس هنری شخصیت ها با انگشت (16)
عکس هنری شخصیت ها با انگشت (17)
عکس هنری شخصیت ها با انگشت (18)
عکس هنری شخصیت ها با انگشت (19)
عکس هنری شخصیت ها با انگشت (20)