Arie van’t Riet فیزیکدان هلندی با مدرک دکترای رادیولوژی در یک کنجکاوی از اشعه x برای عکس برداری سنتی از طبیعت (گل و بلبل و محیط اطراف) استفاده کرد. جالب اینکه بعد از انتشار تصاویر با استقبال عمومی همراه شد و دکتر ما به هنرمندی ناخواسته تبدیل شد. تعدادی از این تصاویر در ادامه آورده شده است. تصاویری در مورد طبیعت و فرآیندهای رشد در طبیعت…

تصاویر فوق العاده از طبیعت با اشعه X (1)
تصاویر فوق العاده از طبیعت با اشعه X (2)
تصاویر فوق العاده از طبیعت با اشعه X (3)
تصاویر فوق العاده از طبیعت با اشعه X (4)
تصاویر فوق العاده از طبیعت با اشعه X (5)
تصاویر فوق العاده از طبیعت با اشعه X (6)
تصاویر فوق العاده از طبیعت با اشعه X (7)
تصاویر فوق العاده از طبیعت با اشعه X (8)
تصاویر فوق العاده از طبیعت با اشعه X (9)
تصاویر فوق العاده از طبیعت با اشعه X (10)
تصاویر فوق العاده از طبیعت با اشعه X (11)
تصاویر فوق العاده از طبیعت با اشعه X (12)
تصاویر فوق العاده از طبیعت با اشعه X (13)
تصاویر فوق العاده از طبیعت با اشعه X (14)