در این پست به غایت زیبا، به  ۱۲ مکان بی نظیر در گوشه و کنار این جهان پهناور می رویم. تصاویری از صحنه های تبدیل شدن درختان سبز و زیبا به سمت تبدیل شدن به پادشه فصلها پاییز خواهیم دید.

Tu Hwnt I’r Bont Tearoom in Llanrwst, North Wales

Image credits: unicorn81

Gapstow Bridge, New York, USA

Image credits:  Jessica Jenney

Japanese Maple

Apartment Building Facade

Forest Lake In Poland

same-place-different-season-before-after-8-2

Poet’s Walk, Central Park, New York, USA

same-place-different-season-before-after-5-2

Hitachi Seaside Park, Japan

same-place-different-season-before-after-6-2

Glenfinnan Viaduct, Scotland

same-place-different-season-before-after-13-2

Lake Island, Poland

same-place-different-season-before-after-7-2

Capitol Creek Valley

same-place-different-season-before-after-9-2

Kilchurn Castle, Scotland

same-place-different-season-before-after-11-2

Grand Island East Channel Light House, Michigan, USA

same-place-different-season-before-after-12-2