سری تصاویر زیبا و مهیج از حیوانات ترکیبی را در این پست با هم خواهیم دید. اشتباه نکنید این حیوانات کاملا ساخته فوتوشاپ از ترکیب دو یا چند حیوان می باشند. اما در نظر داشته باشید چگونه می تواند یک حیوان ناز و کوچولو داری سری ترسناک و دندانهای تیز و برنده باشد. زیبایی آفرینش در این هارمونی و نظم زیبای آن می باشد.

Red Pandow

Beavussy

African Blue Whirrafano

Wom(bat)^2

Dorca

White Tiger Monkey

Mangaroo

Rankey

A Little Bit

Green Bark Python

Tapir Shar

Tasmanian Labrador

Steagle

German Sheepherds

Papillat

Laughing Hamstyna

Birboon

Hairless Pit

Sleepy Pirdy

Peruvian Llioma

Squiwren

Yodeling Parroat

Monkowl