آنچه در ادامه خواهید دید مجموعه تصاویر برگزیده سال ۲۰۱۳ است که توسط خبرگزاری فرانسه در زمینه مسائل جهانی انتخاب شده اند. پیشاپیش عذرخواهی حقیر را بابت حذف بخشی از تصاویر بدلیل عدم تطابق با قوانین عرف جامعه پذیرا باشید.

تصاویر برگزیده 2013 (1)
تصاویر برگزیده 2013 (2)
تصاویر برگزیده 2013 (3)
تصاویر برگزیده 2013 (4)
تصاویر برگزیده 2013 (5)
تصاویر برگزیده 2013 (6)
تصاویر برگزیده 2013 (7)
تصاویر برگزیده 2013 (8)
تصاویر برگزیده 2013 (9)
تصاویر برگزیده 2013 (10)
تصاویر برگزیده 2013 (11)
تصاویر برگزیده 2013 (12)
تصاویر برگزیده 2013 (13)
تصاویر برگزیده 2013 (14)
تصاویر برگزیده 2013 (15)
تصاویر برگزیده 2013 (16)
تصاویر برگزیده 2013 (17)