سپاس پروردگار زیبا، خالق زیبایی، دوستدار زیبایی و ودیعه گذار زیبایی در نهاد زیباترین مخلوقاتش. تصاویری فوق العاده زیبا از دنیای پیرامون، برگزیده تصاویر طبیعت سال ۲۰۱۲ از دیدگاه عکاسان به تقل از سایت Boston را در ادامه با هم می بینیم. با دید زیباشناختی ببینید و لذت ببرید.

تصاویر برگزیده از طبیعت (2012) (1)
تصاویر برگزیده از طبیعت (2012) (2)
تصاویر برگزیده از طبیعت (2012) (3)
تصاویر برگزیده از طبیعت (2012) (4)
تصاویر برگزیده از طبیعت (2012) (5)
تصاویر برگزیده از طبیعت (2012) (6)
تصاویر برگزیده از طبیعت (2012) (7)
تصاویر برگزیده از طبیعت (2012) (8)
تصاویر برگزیده از طبیعت (2012) (9)
تصاویر برگزیده از طبیعت (2012) (10)
تصاویر برگزیده از طبیعت (2012) (11)
تصاویر برگزیده از طبیعت (2012) (12)
تصاویر برگزیده از طبیعت (2012) (13)
تصاویر برگزیده از طبیعت (2012) (14)
تصاویر برگزیده از طبیعت (2012) (15)
تصاویر برگزیده از طبیعت (2012) (16)
تصاویر برگزیده از طبیعت (2012) (17)
تصاویر برگزیده از طبیعت (2012) (18)
تصاویر برگزیده از طبیعت (2012) (19)
تصاویر برگزیده از طبیعت (2012) (20)
تصاویر برگزیده از طبیعت (2012) (21)
تصاویر برگزیده از طبیعت (2012) (22)
تصاویر برگزیده از طبیعت (2012) (23)
تصاویر برگزیده از طبیعت (2012) (24)
تصاویر برگزیده از طبیعت (2012) (25)
تصاویر برگزیده از طبیعت (2012) (26)
تصاویر برگزیده از طبیعت (2012) (27)
تصاویر برگزیده از طبیعت (2012) (28)
تصاویر برگزیده از طبیعت (2012) (29)
تصاویر برگزیده از طبیعت (2012) (30)
تصاویر برگزیده از طبیعت (2012) (31)
تصاویر برگزیده از طبیعت (2012) (32)
تصاویر برگزیده از طبیعت (2012) (33)
تصاویر برگزیده از طبیعت (2012) (34)
تصاویر برگزیده از طبیعت (2012) (35)
تصاویر برگزیده از طبیعت (2012) (36)
تصاویر برگزیده از طبیعت (2012) (37)