قبلا هم یک مطلبی داشتیم با همین عنوان «تصاویری فراتر از تصویر». امروز سری دوم این عکس ها را با هم میبینیم. هر چند به نظر من سری اول خیلی بهتر بود.

تصاویری فراتر از تصویر / سری اول

تصاویری فراتر از تصویر (1)
تصاویری فراتر از تصویر (2)
تصاویری فراتر از تصویر (3)
تصاویری فراتر از تصویر (4)
تصاویری فراتر از تصویر (5)
تصاویری فراتر از تصویر (6)
تصاویری فراتر از تصویر (7)
تصاویری فراتر از تصویر (8)
تصاویری فراتر از تصویر (9)
تصاویری فراتر از تصویر (10)
تصاویری فراتر از تصویر (11)
تصاویری فراتر از تصویر (12)