سنگال، به مرکزیت داکار، کشوری نه چندان بزرگ و نه چندان استراتژیک، پل فرهنگی میان اسلام و آفریقا… کشوری که ۹۰ درصد جمعیت آن را مسلمانان تشکیل می دهند.

تصاویری فوق العاده از هنرمند و عکاس چیره دست Anthony Kurtz را از کوچه و خیابان های سنگال با هم می بینیم.

عکس خیابان های سنگال (1)
عکس خیابان های سنگال (2)
عکس خیابان های سنگال (3)
عکس خیابان های سنگال (4)
عکس خیابان های سنگال (5)
عکس خیابان های سنگال (6)
عکس خیابان های سنگال (7)
عکس خیابان های سنگال (8)
عکس خیابان های سنگال (9)
عکس خیابان های سنگال (10)
عکس خیابان های سنگال (11)
عکس خیابان های سنگال (12)
عکس خیابان های سنگال (13)
عکس خیابان های سنگال (14)
عکس خیابان های سنگال (15)
عکس خیابان های سنگال (16)
عکس خیابان های سنگال (17)
عکس خیابان های سنگال (18)
عکس خیابان های سنگال (19)
عکس خیابان های سنگال (20)
عکس خیابان های سنگال (21)
عکس خیابان های سنگال (22)
عکس خیابان های سنگال (23)
عکس خیابان های سنگال (24)
عکس خیابان های سنگال (25)
عکس خیابان های سنگال (26)
عکس خیابان های سنگال (27)
عکس خیابان های سنگال (28)
عکس خیابان های سنگال (29)
عکس خیابان های سنگال (30)
عکس خیابان های سنگال (31)
عکس خیابان های سنگال (32)
عکس خیابان های سنگال (33)
عکس خیابان های سنگال (34)
عکس خیابان های سنگال (35)
عکس خیابان های سنگال (36)
عکس خیابان های سنگال (37)
عکس خیابان های سنگال (38)
عکس خیابان های سنگال (39)
عکس خیابان های سنگال (40)
عکس خیابان های سنگال (41)
عکس خیابان های سنگال (42)
عکس خیابان های سنگال (43)
عکس خیابان های سنگال (44)
عکس خیابان های سنگال (45)
عکس خیابان های سنگال (46)
عکس خیابان های سنگال (47)
عکس خیابان های سنگال (48)
عکس خیابان های سنگال (49)
عکس خیابان های سنگال (50)
عکس خیابان های سنگال (51)