سوال روی تابلو اینه؟

اگر شما بخواهید جوابی را به صورت تصادفی برای این سوال انتخاب کنید، شانس شما برای انتخاب درست چقدر است؟

تست هوش

جواب شما؟