چرا ساختمان را به این صورت ساخته اند؟

 

ساختمان کج تست هوش

جواب پایین صفحه …

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

با سپاس از فرستنده: مجید افتخارموسوی