هر چند که از پایان پارالمپیک ۲۰۱۲ لندن چند ماه می گذرد اما در این میان صحنه هایی رقم خورد که یقینا تا سالیان دراز در اذهان بینندگان باقی خواهد ماند. تصاویر از تقابل درد، شادی، شجاعت و ایثار که هر روح حقیقت جویی را به تحسین وا می دارد.

خوانندگان همیشگی مجله علمی، تاریخی، هنری و سرگرمی WeAre.ir، امروز نیز با ما باشد تا برگی از ماندگارترین صحنه های پارالمپیک ۲۰۱۲ لندن را با هم مرور کنیم.

تصاویر تحسین برانگیز پارالمپیک (1)
تصاویر تحسین برانگیز پارالمپیک (2)
تصاویر تحسین برانگیز پارالمپیک (3)
تصاویر تحسین برانگیز پارالمپیک (4)
تصاویر تحسین برانگیز پارالمپیک (5)
تصاویر تحسین برانگیز پارالمپیک (6)
تصاویر تحسین برانگیز پارالمپیک (7)
تصاویر تحسین برانگیز پارالمپیک (8)
تصاویر تحسین برانگیز پارالمپیک (9)
تصاویر تحسین برانگیز پارالمپیک (10)
تصاویر تحسین برانگیز پارالمپیک (11)
تصاویر تحسین برانگیز پارالمپیک (12)
تصاویر تحسین برانگیز پارالمپیک (13)
تصاویر تحسین برانگیز پارالمپیک (14)
تصاویر تحسین برانگیز پارالمپیک (15)
تصاویر تحسین برانگیز پارالمپیک (16)