متفاوت و زیبا از تایلند

علاوه بر زیبایی تصاویر چیزی که آدم را خیلی تحت تاثیر قرار می دهد این است که حیواناتی که بغلشان است یا دارند با آن بازی می کنند وحشی ترین حیوانات طبیعت اند .

Arch2o-Nature-Masterpieces-Gregory-Colbert-10

Arch2o-Nature-Masterpieces-Gregory-Colbert-12

Arch2o-Nature-Masterpieces-Gregory-Colbert-13

Arch2o-Nature-Masterpieces-Gregory-Colbert-15

Arch2o-Nature-Masterpieces-Gregory-Colbert-8

Arch2o-Nature-Masterpieces-Gregory-Colbert-7

Arch2o-Nature-Masterpieces-Gregory-Colbert-5

Arch2o-Nature-Masterpieces-Gregory-Colbert-4

Arch2o-Nature-Masterpieces-Gregory-Colbert-3

Arch2o-Nature-Masterpieces-Gregory-Colbert-9