نزدیک به صد سال قبل در جنگ جهانی اول این خانه های آهنی متحرک وارد میدان های جنگ شدند که سه مرد جنگی در آنها به جنگ می پرداختند، خانه های آهنی متحرکی به نام تانک. در طی سال های بعد از جنگ برخی از این تانک ها جمع اوری شدند و در موزه های جنگ به نمایش گذاشته شدند، اما برخی از این غول های آهنی به عنوان یادگاری از جنگ در طبیعت رها شدند و توسط طبیعت بلعیده شدند، و به زخمی کهنه تبدیل شده اند. در ادامه برخی از عکس های این تانک های قدیمی که  مربط به جنگ های جهانی اول و دوم است و در طبیعت به جامانده اند آورده شده است. این تصاویر می تواند به زیبایی گویای این باشد که اگر در جهان جنگی نبود، به راستی زندگی زیباتر نبود؟ به زیبایی طبیعت بدون این زخم های کهنه….

تانک های بلعیده شده توسط طبیعت

562__880

601__880

633__880

923__880

2111__880

tanks-taken-over-by-nature__880

tanks-taken-over-by-nature-35__880

tanks-taken-over-by-nature-37__880

tanks-taken-over-by-nature-49__880

tanks-taken-over-by-nature-51__880

tanks-taken-over-by-nature-60__880

tanks-taken-over-by-nature-64__880

tanks-taken-over-by-nature-65__880

tanks-taken-over-by-nature-66__880

tanks-taken-over-by-nature-361__880