کدام یک از دوقلوهای یکسان زیر سیگاری است یا بیشتر سیگار کشیده است؟

دوقلوی سمت راست یک فرد سیگاری است. دوقلوی سمت چپ غیرسیگاری است. توجه شود که تفاوت در چین نواحی نازولابیال (لب و بینی) است.

دوقلوی سمت راست ۱۴ سال بیشتر از برادر خود سیگار می کشیده است.

دوقلوی سمت چپ  ۱۷ سال بیشتر از دوقلوی سمت راست سیگار می کشیده است. توجه داشته باشید که تفاوت در چین و چروک های لب فوقانی و پایینی است.

دوقلوی سمت چپ غیرسیگاری و دوقلوی سمت راست به مدت ۲۹ سال سیگاری بوده است. توجه داشته باشید که تفاوت در پیری دور چشم هاست.

منبع: اختصاصی www.weare.ir