منطقه بدلندز در غرب آمریکا برای چشم انداز خشک و بی رحم حود معروف است که با مناره های تیز و  سنگ  های فرسایشی تزئینشده می باشد.اما این بیابان وقتی  شرایط مهیا باشد می تواند سراسر پوشیده از گل های رنگی شود. این بیابان در فصول  مختلف بستری است برای گل های زیبا و رنگارنگ، که در این پست خواهیم دید.

blooming-desert-badlands-utah-2

blooming-desert-badlands-utah-3

blooming-desert-badlands-utah-5

blooming-desert-badlands-utah-6

blooming-desert-badlands-utah-7

blooming-desert-badlands-utah-8

blooming-desert-badlands-utah-9

blooming-desert-badlands-utah-10

blooming-desert-badlands-utah-11

blooming-desert-badlands-utah-12