می فرمایند که اگر دماغت رو بگیری نمی تونی تا ۷ ثانیه بگی: مممممم (Mmmmm)

می تونید امتحان کنید…

mmmm