به طور ساده، بوی مواد زمانی ایجاد می شود که مولکول های آنها روی اعصاب بویایی بینی شما فرود می آیند. اما طبیعت دقیق اندرکنش میان این مولکول ها و اعصاب بویایی شما موضوع بحث و جدل دانشمندان است. تا همین اواخر، دانشمندان باور داشتند همانند کلیدی که درون قفل جای می گیرد؛ زمانی که این مولکول ها به صورت فیزیکی با گیرنده های پروتئینی درون دیواره اعصاب جفت می شوند، رایحه مواد ایجاد می شود. برهمین اساس، به نظر می رسید شکل مولکول ها تعیین کننده رایحه و بویی است که از آنها به مشام ما می رسد. اما این استدلال نمی توانست توضیح دهد چرا برخی مولکول ها با شکل مشابه می توانند رایحه ای کاملا متفاوت داشته باشند؛ درحالی که مولکول هایی با شکل کاملا متفاوت می توانستند رایحه یکسانی داشته باشند.

همین معما باعث شده است دانشمندان به دنبال توضیحات دیگری برای سازوکار ایجاد رایحه مواد باشند. در تازه ترین توضیح ارائه شده، دکتر لوکا تورین از مرکز تحقیقاتی الکساندر فلمینگ آتن پیشنهاد کرده است که شاید نوسانات مولکولی عامل اصلی ایجاد رایحه مواد باشند. او با انجام آزمایشی که نشان می دهد دو مولکول با شکل کاملا یکسان اما با ارتعاشاتی مختلف می توانند رایحه متفاوتی داشته باشند، ثابت که همه چیز به شکل مولکول ها باز نمی گردد.