در سرزمینی که عده ای محتاج نون شب خود هستن….هستن حاجیانی که هر سال دوباره حاجی میشوند!

حج

به گرد کعبه می گردی پریشان
که وی خود را در آنجا کرده پنهان
اگر در کعبه می گردد نمایان
پس بگرد تا بگردیم، بگرد تا بگردیم