به سلامتی پسرخاله…

که میدونست نون و نفت گرون میشه..
هی میگفت: نـــون بگیرم ؟ نــــفت بگیرم ؟
هیشکی هم تحویلش نمیگرفت..