خدایا
جایی بهتر از بهشت خلق کن..
برای زیر پای مادرم می خواهم…
به بهشت نمیروم اگر مادرم آنجا نباشد….