بازی بسیار جالب که بهره هوشی شما را به چالش خواهد کشید. مشابه این بازی را قبلا در کودکی شاید انجام داده باشید، اما این بار کمی سخت تر و با قوانین بیشتر هوش خود را محک بزنید.

قوانین و دستورالعمل ها

  1. برای شروع بر روی دایره آبی کلیک کنید.
  2. افراد شامل پدر ، مادر ، دو پسر ، دو دختر ، پلیس و زندانی باید از رودخانه رد شوند.
  3. حداکثر دو نفر میتوانند سوار شناور چوبی شوند.
  4. پدر نمیتواند در غیاب مادر با هیچکدام از دخترها باشد.
  5. مادر هم نمیتواند در غیاب پدر با هیچکدام از پسرها باشد.
  6. زندانی نمی تواند در غیاب پلیس با هیچکدام از افراد خانواده باشد.
  7. تنها پلیس ، پدر و مادر میتوانند شناور را برانند.
  8. برای سوار یا پیاده شدن روی نفر و برای راندن شناور روی گوی قرمز کلیک کنید.