عصر نزول معجزه بگذشته است

چشمان خویش ،

به ننگِ استغاثه میالای .

عصر نزول معجزه بگذشت .

نیست ، دستی برای نجات ،

در غیب یا حضور ،

تا ز روی شفقت ،

به سوی دست تو یازد .

گر زانوان نحیفت

طاقت بیاورند ،

برخواهی خاست .

ورنه ،

در انتظار لگدمال روزگار باش .

                                                                                                       بهرام سالکی – زمستان ۱۳۹۰