بعضیا عددی نبودن،
.
ما به توان رسوندیمشون،
.
ولی‌ نمی‌دونن که هر وقت بخوایم میبریمشون زیر رادیکال …

عشق و رادیکال