شاید باور آن سخت باشد. در میان باغ های سرسبز و رنگارنگ موجود در جهان، دبی یکی از گرمترین و بد آب و هوا ترین مناطق جهان دارای بزرگترین باغ گلی جهان باشد. در مطلبی به باغ های کشورمان بخصوص باغ های زیبای شهر گل و بلبل، شهر راز شیراز پرداخته ایم. اینک پ را فرا تر از مرزهای جغرافیایی سرزمین مقدسمان ایران گذاشته ایم. به دبی این شهر افسار گسیخته که پول های زیادی از گوشه و کنار جهان و با کمال تاسف از سرمایه داران کشورمان در آن سرمایه گذاری شده است اینک به جایی رسیده که از هر نوع زیباییی بهره مند گشته است.