از الان به بعد، هر شب ۱ ساعت دو و نرمش، تعطیلی هم نداریم!

قبل از چاقی, بعد از چاقی,قبل از لاغری, بعد از لاغر شدن (24)
قبل از چاقی, بعد از چاقی,قبل از لاغری, بعد از لاغر شدن (7)
قبل از چاقی, بعد از چاقی,قبل از لاغری, بعد از لاغر شدن (23)
قبل از چاقی, بعد از چاقی,قبل از لاغری, بعد از لاغر شدن (22)
قبل از چاقی, بعد از چاقی,قبل از لاغری, بعد از لاغر شدن (19)
قبل از چاقی, بعد از چاقی,قبل از لاغری, بعد از لاغر شدن (18)
قبل از چاقی, بعد از چاقی,قبل از لاغری, بعد از لاغر شدن (17)
قبل از چاقی, بعد از چاقی,قبل از لاغری, بعد از لاغر شدن (15)
قبل از چاقی, بعد از چاقی,قبل از لاغری, بعد از لاغر شدن (1)
قبل از چاقی, بعد از چاقی,قبل از لاغری, بعد از لاغر شدن (14)
قبل از چاقی, بعد از چاقی,قبل از لاغری, بعد از لاغر شدن (13)
قبل از چاقی, بعد از چاقی,قبل از لاغری, بعد از لاغر شدن (12)
قبل از چاقی, بعد از چاقی,قبل از لاغری, بعد از لاغر شدن (11)
قبل از چاقی, بعد از چاقی,قبل از لاغری, بعد از لاغر شدن (10)
قبل از چاقی, بعد از چاقی,قبل از لاغری, بعد از لاغر شدن (9)
قبل از چاقی, بعد از چاقی,قبل از لاغری, بعد از لاغر شدن (8)