زیباترین تصاویر از نگاه عکاس که در سال ۲۰۱۲ به عنوان برگزیده انتخاب شده اند را با هم می بینیم. در کمال آرامش، دقت و دید هنرمندانه ببینید.

(ابعاد برخی تصاویر کوچک شده است، برای مشاهده در ابعاد واقعی، بر روی آن کلیک کنید، یا عکس را ذخیره نمایید)

تصاویر زیبا از زاویه دید عکاس (1)

تصاویر زیبا از زاویه دید عکاس (3)

تصاویر زیبا از زاویه دید عکاس (4)

تصاویر زیبا از زاویه دید عکاس (5)

تصاویر زیبا از زاویه دید عکاس (6)

تصاویر زیبا از زاویه دید عکاس (7)

تصاویر زیبا از زاویه دید عکاس (8)

تصاویر زیبا از زاویه دید عکاس (10)

تصاویر زیبا از زاویه دید عکاس (11)

تصاویر زیبا از زاویه دید عکاس (13)

تصاویر زیبا از زاویه دید عکاس (14)

تصاویر زیبا از زاویه دید عکاس (15)

تصاویر زیبا از زاویه دید عکاس (12)

تصاویر زیبا از زاویه دید عکاس (9)

تصاویر زیبا از زاویه دید عکاس (2)