شاید ندانید که یکی از روش های بریدن فلزات استفاده از آب است. بدین صورت که آب با ضخامت بسیار کم و  شتاب بسیار زیاد به سطح فلز برخورد داده شده و سطح فلز را همانند بریدن ماست! می برد. این روش را واترجت می گویند. در اینجا این عملیات برش را بر روی یک سیب با هم می بینیم. برش آهن نیز به همان سادگی و دقتی انجام می شود که برش سیب در این فیلم صورت می گیرد.

تا بارگذاری کامل شکیبا باشید.

برش سیب با واترجت