دنیا سراسر زیبایی است. درخشش هنر در جای جای زمین بیداد می کند. زیبایی پوشیده شدن کوه در حلقه ای سرد از مه، زیبایی آیلا که زیبایی خداوند را فریاد می زنند، زیبایی دستان خشن پدر، زیبایی خنده مادر، زیبایی گل و … همه و همه جلوه هنرهای خداوند هستند. زمین سراسر زیباست و به هر چه زیبا بنگریم، زیباست.
در ادامه جلوه دیگری از هنر، اثر هنرمند Ryan Matthew Smith در تصویرگری از برش خوراکی ها با دیدی زیبا از دنیای خوراکی ها را با هم می بینیم. با تامل…

برشی از خوراکی ها (1)
برشی از خوراکی ها (2)
برشی از خوراکی ها (3)
برشی از خوراکی ها (4)
برشی از خوراکی ها (5)
برشی از خوراکی ها (6)
برشی از خوراکی ها (7)
برشی از خوراکی ها (8)
برشی از خوراکی ها (9)