باران که در لطافت طبعش خلاف نیست
در باغ لاله روید و در شوره زار خس