افراد بزرگ در مورد ایده ها صحبت می کنند

افراد عادی راجع به اشیا صحبت می کنند

افراد ضعیف هم در مورد دیگر مردم صحبت می کنند.