همسرم ازم پرسید: با چند تا زن تا حالا خوابیدی؟

من جواب دادم، فقط تو عزیزم… با بقیه شون من بیدار بودم.