اندر احوالات تلاش سلطان جنگل برای گرفتن بوس از معشوقش.

شیر