اول به اونائی که مادرشون رو از دست دادن (که یادی ازش شده باشه)

دوم به اونائی که مادر دارن (که قدر مادرشونو بدونن)


وقتی خیس از باران به خانه رسیدم

برادرم گفت: چرا چتری با خود نبردی؟

خواهرم گفت: چرا تا بند آمدن باران صبر نکردی؟

پدرم با عصبانیت گفت: تنها وقتی سرما خوردی متوجه خواهی شد

اما مادرم در حالی که موهای مرا خشک می کرد گفت

باران احمق

این است معنای مادر