اینجا سرزمین سمپورنا (Semporna) واقع در جزیره بورنئو مالزی است. سرزمینی که قایق ها برفراز دریاها پرواز میکنند. سرزمین دریاهای روشن…

سرزمین دریاهای روشن (1)
سرزمین دریاهای روشن (2)
سرزمین دریاهای روشن (3)
سرزمین دریاهای روشن (4)
سرزمین دریاهای روشن (5)
سرزمین دریاهای روشن (6)
سرزمین دریاهای روشن (7)