هنر تجلی روح آفریدگار در آفرینش است. که آنرا در نهاد برترین مخلوقاتش، دوچندان، به ودیعه گذاشته است. خواهیم دید که چگونه با داشتن ذهنی خلاق و روحی هنرمند می توان از ساده ترین ابزار و وسایل موجود در اطرافمان، وسیله های هنری و زیبا ساخت.

ساخت وسایل هنری از وسیله های ساده (1)
ساخت وسایل هنری از وسیله های ساده (2)
ساخت وسایل هنری از وسیله های ساده (3)
ساخت وسایل هنری از وسیله های ساده (4)
ساخت وسایل هنری از وسیله های ساده (5)
ساخت وسایل هنری از وسیله های ساده (6)
ساخت وسایل هنری از وسیله های ساده (7)
ساخت وسایل هنری از وسیله های ساده (8)
ساخت وسایل هنری از وسیله های ساده (9)
ساخت وسایل هنری از وسیله های ساده (10)
ساخت وسایل هنری از وسیله های ساده (11)
ساخت وسایل هنری از وسیله های ساده (12)
ساخت وسایل هنری از وسیله های ساده (13)
ساخت وسایل هنری از وسیله های ساده (14)
ساخت وسایل هنری از وسیله های ساده (15)
ساخت وسایل هنری از وسیله های ساده (16)
ساخت وسایل هنری از وسیله های ساده (17)
ساخت وسایل هنری از وسیله های ساده (18)
ساخت وسایل هنری از وسیله های ساده (19)
ساخت وسایل هنری از وسیله های ساده (20)
ساخت وسایل هنری از وسیله های ساده (21)
ساخت وسایل هنری از وسیله های ساده (22)
ساخت وسایل هنری از وسیله های ساده (23)
ساخت وسایل هنری از وسیله های ساده (24)
ساخت وسایل هنری از وسیله های ساده (25)
ساخت وسایل هنری از وسیله های ساده (26)
ساخت وسایل هنری از وسیله های ساده (27)
ساخت وسایل هنری از وسیله های ساده (28)