اگر شما هم اهل کتاب و کتابخوانی باشید، یقینا کابخانه کوچک یا چندین قفسه کتاب در اتاق خود دارید. قفسه های کتاب نیز بخشی از مبلمان اتاق را تشکیل می دهند. داشتن کتابخانه ای متفاوت و زیبا علاوه بر زیبایی، نشان دهنده هنر و نبوغ شماست. در ادامه نمونه هایی از قفسه های کتاب متفاوت، خلاقانه و زیبا را با هم می بینیم.

قفسه کتاب خلاقانه, قفیه کتاب زیبا (1)
قفسه کتاب خلاقانه, قفیه کتاب زیبا (2)
قفسه کتاب خلاقانه, قفیه کتاب زیبا (3)
قفسه کتاب خلاقانه, قفیه کتاب زیبا (4)
قفسه کتاب خلاقانه, قفیه کتاب زیبا (5)
قفسه کتاب خلاقانه, قفیه کتاب زیبا (6)
قفسه کتاب خلاقانه, قفیه کتاب زیبا (7)
قفسه کتاب خلاقانه, قفیه کتاب زیبا (8)
قفسه کتاب خلاقانه, قفیه کتاب زیبا (9)
قفسه کتاب خلاقانه, قفیه کتاب زیبا (10)
قفسه کتاب خلاقانه, قفیه کتاب زیبا (11)
قفسه کتاب خلاقانه, قفیه کتاب زیبا (12)
قفسه کتاب خلاقانه, قفیه کتاب زیبا (13)
قفسه کتاب خلاقانه, قفیه کتاب زیبا (14)
قفسه کتاب خلاقانه, قفیه کتاب زیبا (15)
قفسه کتاب خلاقانه, قفیه کتاب زیبا (16)
قفسه کتاب خلاقانه, قفیه کتاب زیبا (17)
قفسه کتاب خلاقانه, قفیه کتاب زیبا (18)
قفسه کتاب خلاقانه, قفیه کتاب زیبا (19)
قفسه کتاب خلاقانه, قفیه کتاب زیبا (20)
قفسه کتاب خلاقانه, قفیه کتاب زیبا (21)
قفسه کتاب خلاقانه, قفیه کتاب زیبا (22)
قفسه کتاب خلاقانه, قفیه کتاب زیبا (23)
قفسه کتاب خلاقانه, قفیه کتاب زیبا (24)
قفسه کتاب خلاقانه, قفیه کتاب زیبا (25)
قفسه کتاب خلاقانه, قفیه کتاب زیبا (26)
قفسه کتاب خلاقانه, قفیه کتاب زیبا (27)