نامه ای با اعداد
نامه ای با اعداد

مثالی خوب برای سنجش قدرت مغز شما. اگر این نامه را می تونید بخونید، مغز شما خوب کار میکنه. اگه نتونستید یه راهنمایی می کنم: اول خط آخر را بخونید.

۷H15 M3554G3
۵۳RV35 7O PR0V3
H0W 0UR M1ND5 C4N
D0 4M4Z1NG 7H1NG5!
۱MPR3551V3 7H1NG5!
۱N 7H3 B3G1NN1NG
۱۷ WA5 H4RD BU7
N0W, 0N 7H15 LIN3
Y0UR M1ND 1S
R34D1NG 17
۴U70M471C4LLY
W17H 0U7 3V3N
۷H1NK1NG 4B0U7 17,
B3 PROUD! 0NLY
C3R741N P30PL3 C4N
R3AD 7H15.
PL3453 F0RW4RD 1F
U C4N R34D