اول از روزنه ی خانه برون آر سری
آنقدر تاب ندارم که دری باز کنی