اولین سوال دخترا در شروع ترم : استاد منابع امتحانی چیا هست؟
اولین سوال پسرا از استاد در شروع ترم : استاد نه ونیمُ ده می‌دین؟

 

سوال دختر و پسر