می فرمایند: اگه نمی تونی یه چیزی رو خیلی ساده توضیح بدی، معنیش اینه که به اندازه کافی یادش نگرفتی!