نتایج مطالعات جیمز فرانسوان فیزیکدان آمریکایی نشان می دهد سرعت نور احتمالا کندتر از آن چیزی است که تصور می شد. او در تحقیقاتش به دنبال جواب برای این پرسش بود که چرا ذرات یک ابرنواختر بعد از انفجار پنج ساعت دیرتر به زمین رسیدند. این انفجار که در سال ۱۹۷۸ رصد شد تفاوت عجیبی در زمان رسیدن نور و نوترینوها به زمین با پیش بینی های نظریه اینیشتین داشت. براساس این پیش بینی ها انفجار نوترینوها سه ساعت قببل تر از نور مرئی اتفاق می افتد و بنابراین چون با سرعت نور حرکت می کنند باید سه ساعت زودتر از نور به زمین می رسیدند درحالی که ۷.۷ ساعت زودتر رسیدند یعنی ۴.۷ ساعت تاخیر داشته است. براساس تحقیقات این محقق شاید این اتفاق به دلیلی سرعت کندتر نور در اثر قطبیدگی خلاء رخ داده باشد. این موضوع به این معناست که در فاصله ۱۶۸ هزار سال نوری فوتون ها یک تاخیر ۴.۷ ساعتع را تجربه کرده اند. اگر این ادعا درست باشد آن وقت محققان مجبور خواهند شد فاصله همه چیز از زمین را دوباره محاسبه کنند. این ادعا توسط گروه های دیگر در دست بررسی است.