در این پست برخی از عکس های خیره کننده را جهت دوستداران مجله وزین www.weare.ir آورده ایم که نشان می دهند چقدر عظمت طبیعت پیرامونمان ما را تسخیر کرده است. این عکس ها واقعا بی نظیرند و در واقع گوشه ای از عظمت هستی را نشان می دهند. طبیعت پیرامون خواه جنگل باشد یا کوه، دریا، بیابان، برف و … همه بزرگی خود را به رخ ما می کشند. و چه خدایی در این نزدیکی است بزرگ و زیبا و مقتدر…

small-man-grand-nature-landscape-photography-2

small-man-grand-nature-landscape-photography-204

small-man-grand-nature-landscape-photography-24

small-man-grand-nature-landscape-photography-3

small-man-grand-nature-landscape-photography-5

small-man-grand-nature-landscape-photography-6

small-man-grand-nature-landscape-photography-4

small-man-grand-nature-landscape-photography-39

small-man-grand-nature-landscape-photography-28

small-man-grand-nature-landscape-photography-205

small-man-grand-nature-landscape-photography-207

small-man-grand-nature-landscape-photography-62

small-man-grand-nature-landscape-photography-65

small-man-grand-nature-landscape-photography-202

small-man-grand-nature-landscape-photography-7

small-man-grand-nature-landscape-photography-40

small-man-grand-nature-landscape-photography-201

small-man-grand-nature-landscape-photography-203

small-man-grand-nature-landscape-photography-61

small-man-grand-nature-landscape-photography-206

small-man-grand-nature-landscape-photography-64

small-man-grand-nature-landscape-photography-41

small-man-grand-nature-landscape-photography-10

small-man-grand-nature-landscape-photography-25

small-man-grand-nature-landscape-photography-37

small-man-grand-nature-landscape-photography-13

small-man-grand-nature-landscape-photography-63