پیمانه

من بیخود و تو بیخود ما را کی برد خانه     ///     من چند تو را گفتم کم خور دو سه پیمانه