سوال اساسی که مطرح است این است که چرا

جعبه پیتزا مربعی است!

خود پیتزا دایره ای است!

و پیتزا را مثلثی می خوریم؟!

پیتزا