در این تصویر به وضوح حس دلسوزی مسئولین به حفظ و حراست از اموال بیت المال را می بینید…

اندر احوالات مسئولین

 

اندراحوالات مسئولین