اندرین ره می تراش و می خراش
تا دم آخر دمی غافل مباش

مولوی