شاید عجیب به نظر رسد، اما بخش بزرگی از ماهواره های ساخته دست بشر را می توان با چشم غیر مسلح در آسمان مشاهده کرد. اگر شرایط رصدی مناسبی داشته باشید، در یک شب با ناه به آسمان می توانید تا یکصد ماهواره را ببینید. برای آنکه بتوانید ماهواره ای را که به دنبال آن می گردید، تشخیص دهید، به دنبال ستاره ای باشید که به آرامی در آسمان حرکت می کند. به طور میانگین، هر ماهواره تنها برای چند دقیقه قابل مشاهده است؛ اگرچه برخی از آنها مدت بیشتری در محدوده دید شما قرار می گیرند. البته برخی اوقات نیز ماهواره ای که به سمت سایه زمین حرکت می کند، ناگهان در آسمان ناپدید می شود. نکته مهم این است که برخلاف هواپیما، بیشتر ماهواره ها چشمک نمی زنند، مگر آنکه نور خورشید را مستقیما به سمت زمین بازتاب کنند. ماهواره ها معمولا روشنایی ثابتی دارند و مسیر و سرعت ثابتی را در آسمان دنبال می کنند. بنابراین دفعه بعد که توانستید از شر آلودگی نوری شهرها فرار کنید و به منطقه ای حومه ای با آسمانی تاریک رفتید، آسمان را به دنبال این اجرام کندرو بررسی کنید و ببینید جند عدد از آنها را می توانید بشمارید.