این مرد در یک شرکت IT در آگوستا، جورجیا کار می کند. همکار وی از او خواسته بود که در مدت ۴ روزی کهخ من مسافرت هستم از این گیاه من مراقبت کن. او تصمیم می گیرد این گیاه را به دیدن مناظر و هر جا که خود می رود ببرد در واقع به خیلی از مکانها که یک گیاه هرگز تجربه حضور در آن مکانها را نخواهد داشت. این مرد به مانند یک دوست و همبازی و حتی یک سگ خانگی با این گیاه رفتار می کند. با هم عکس های جالب و برخی خنده دار (گیاه در حال آموزش رانندگی)  از این کار جالب را  ببینیم.

زمان قهوه خوردن
guy-babysits-coworkers-plant-1
زمان حرف زدن با همکاران
guy-babysits-coworkers-plant-2
زمان …
guy-babysits-coworkers-plant-3
پیاده روی در پارک
guy-babysits-coworkers-plant-10
guy-babysits-coworkers-plant-4
guy-babysits-coworkers-plant-6
guy-babysits-coworkers-plant-8
تایتانیک
guy-babysits-coworkers-plant-9
برگشت به کار
guy-babysits-coworkers-plant-13
جنگ ستارگان
guy-babysits-coworkers-plant-18
کار کردن بر روی یک ارائه
guy-babysits-coworkers-plant-19
فوتبال دستی
guy-babysits-coworkers-plant-14
در حال ارائه
guy-babysits-coworkers-plant-21
ترویج!!!!
guy-babysits-coworkers-plant-22
شیر شاه
guy-babysits-coworkers-plant-20
بازی بازی…
guy-babysits-coworkers-plant-17
guy-babysits-coworkers-plant-15
هنر
guy-babysits-coworkers-plant-12
guy-babysits-coworkers-plant-7
guy-babysits-coworkers-plant-11
guy-babysits-coworkers-plant-5
برگشت به خانه
guy-babysits-coworkers-plant-23